امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

کتابهای منتشر شده اعضای هیات علمی دانشکده

خلاصه موضوع کتاب

شیمی محیط زیست پروفسور رضا امامعلی سبزی - دکتر لطیفه پور اکبر دانشگاه ارومیه 

مترجم
پروفسور رضا امامعلی سبزی - دکتر لطیفه پور اکبر
انتشارات دانشگاه ارومیه
خلاصه موضوع کتاب

ELEMENTARY SYNCHRONOUS PROGRAMMING

نویسنده
دکتر علی سرباز جانفدا
انتشارات دانشگاه ارومیه
خلاصه موضوع کتاب

سازوکارهای سلولی و مولکولی گیاهان در برابر تنش های غیر زیستی

نویسنده
دکتر رشید جامعی
انتشارات دانشگاه ارومیه
خلاصه موضوع کتاب

ریاضیات پشتیبان موسیقی

مترجم
دکتر علی سرباز جانفدا
انتشارات دانشگاه ارومیه
خلاصه موضوع کتاب

برنامه نویسی مقدماتی C++  به روایت الگوریتم

نویسنده
دکتر علی سرباز جانفدا
انتشارات دانشگاه ارومیه
خلاصه موضوع کتاب

برنامه نویسی مقدماتی پاسکال به روایت الگوریتم

نویسنده
دکتر علی سرباز جانفدا
انتشارات دانشگاه ارومیه
خلاصه موضوع کتاب

برنامه نویسی و مرجع جامع فرترن 77

نویسنده
دکتر علی سرباز جانفدا
دانشگاه ارومیه
خلاصه موضوع کتاب

مقدمه ای بر جبر مجرد

مترجم
دکتر علی سرباز جانفدا
دانشگاه ارومیه
خلاصه موضوع کتاب

مبانی زیست شناسی سلولی (نظری و عملی)

نویسنده
دکتر رشید جامعی
انتشارات دانشگاه ارومیه