امروز

جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

شیمی محیط زیست پروفسور رضا امامعلی سبزی - دکتر لطیفه پور اکبر دانشگاه ارومیه 

تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
پروفسور رضا امامعلی سبزی - دکتر لطیفه پور اکبر
انتشارات: 
انتشارات دانشگاه ارومیه