امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

کارکنان دانشکده علوم پایه

کاملیا یزدانفر
سمت: کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی
محل خدمت: زمین شناسی
تلفن: داخلی 2139
جمشید اسدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه ابر رسانا
محل خدمت: فیزیک
تلفن: داخلی2047
مینا محمد زاده
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
محل خدمت: زیست شناسی
تلفن: داخلی 2110
صونا روزگاری
سمت: کارشناس آموزش
محل خدمت: دانشکده علوم
تلفن: داخلی 2150
رضا وحیدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
محل خدمت: فیزیک
تلفن: داخلی2041
علی همتی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
محل خدمت: زمین شناسی
تلفن: داخلی 2139
ندا فرناد
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
محل خدمت: زیست شناسی
تلفن: داخلی 2013
اسفندیار پورقدیمی
سمت: کارشناس سایت گروه ریاضی
محل خدمت: ریاضی
تلفن: داخلی
علی عبدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
محل خدمت: فیزیک
تلفن: داخلی 2047 - 2048
ایوب طهماسبی
سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
محل خدمت: فیزیک
تلفن: داخلی 2078

Pages