امروز

جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

کارکنان دانشکده

نام: غلامرضا پرویشی
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: 2162
محل کار: دانشکده علوم
نام: معصومه انوشه
سمت: مسئول کتابخانه
تلفن: داخلی 2170 و 2171
محل کار: کتابخانه دانشکده علوم
نام: سوسن فروع دین
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2010 و2110
محل کار: گروه زیست شناسی
نام: کاملیا یزدانفر
سمت: کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی
تلفن: داخلی 2129
محل کار: زمین شناسی
نام: شاه نور عشقی
سمت: کارشناس زیست شناسی
تلفن: داخلی 2015 و 2016
محل کار: زیست شناسی
نام: جمشید اسدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه ابر رسانا
تلفن: داخلی2082
محل کار: فیزیک
نام: مینا محمد زاده
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی 2012
محل کار: زیست شناسی
نام: صونا روزگاری
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: داخلی 2150
محل کار: دانشکده علوم
نام: رضا وحیدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
تلفن: داخلی2041
محل کار: فیزیک
نام: علی همتی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2139
محل کار: زمین شناسی

Pages