امروز

جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

ریاضیات پشتیبان موسیقی

تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
دکتر علی سرباز جانفدا
انتشارات: 
دانشگاه ارومیه