امروز

پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

مقدمه ای بر جبر مجرد

تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
دکتر علی سرباز جانفدا
انتشارات: 
دانشگاه ارومیه