امروز

سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

سازوکارهای سلولی و مولکولی گیاهان در برابر تنش های غیر زیستی

تصویر روی جلد کتاب: 
نویسنده / مترجم: 
دکتر رشید جامعی
انتشارات: 
دانشگاه ارومیه