امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پایه

دکتر حسن صدقی
مرتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: فیزیک
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش حالت جامد
شماره تلفن: داخلی 2082
دكتر حسين پيرخراطي
مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: دانشکده, زمین شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی زیست محیطی
شماره تلفن: داخلی 2140
دکتر رشید جامعی
مرتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: زیست شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن: داخلی 2105
دکتر ناصر عباسپور
مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: زیست شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری علوم گیاهی ( فیزیولوژی گیاهی)
شماره تلفن: داخلی 2108
دکتر یوسف رحیم سوری
مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: زمین شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
شماره تلفن: داخلی
دکتر علی عابدینی
مرتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: زمین شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
شماره تلفن: داخلی 2134
دکتر اکرم علیزاده
مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: زمین شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - تکتونیک
شماره تلفن: داخلی2125
دکتر عبد الناصر فضل نیا
مرتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: زمین شناسی
مدرک تحصیلی: دكتري زمين شناسي - پترولوژي
شماره تلفن: داخلی 2135
دکتر علی اصغر ثیابقدسی
مرتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: زمین شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی
شماره تلفن: داخلی 2124
دکتر رحیم نادر علی
مرتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: فیزیک
مدرک تحصیلی: دكتراي فيزيك، گرايش اتمي و مولكولي
شماره تلفن: داخلی 2083

Pages