امروز

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر سعید شمس
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
ریاضی
مدرک تحصیلی
دکترای آنالیز
شماره تلفن
داخلی 2138
دکتر رضا امامعلی سبزی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
دانشکده
مدرک تحصیلی
دکترای شیمی تجزیه (الکتروشیمی)
شماره تلفن
2033
دکتر خلیل شهبازپور
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی
ریاضی
مدرک تحصیلی
دکترای جبر
شماره تلفن
داخلی 2240
دکتر سلمان بابایی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
ریاضی
مدرک تحصیلی
دکترای آمار
شماره تلفن

Pages