امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

معرفی گروه ریاضی

           

 

گروه ریاضی قبل از سال 1363 فقط با تدریس دروس رياضي گروههای دیگر، ارائه خدمت می داد ولی در سال 1363 با 6 نفر هیأت علمی به طور رسمی تأسیس و شروع به کار نمود. برخی رويداهای مهم پس از این سال به شرح زیر است.

 

1368       پذيرش دانشجوي کارشناسي رشته دبيري رياضي

 1369       پذيرش دانشجوي کارشناسي در دورشته رياضي محض و کاربردي

 1379       پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد در گرايش هاي جبر و آناليز

 1383       ايجاد رشته جديد مترويد در کارشناسي ارشد(این رشته فقط در دانشگاه ارومیه دایر می باشد)

  1383       پذيرش دانشجو در مرکز نيمه حضوري

 1384       پذيرش دانشجوي دکتري در گرايش گروههاي متناهي

 1388       فارغ التحصيل شدن اولين دانشجوي دکتري در گرايش گروههاي متناهي

 1388       پذيرش دانشجوي دکتري درگرايش آناليز

 1389       پذيرش دانشجوي کارشناسي در نظام جديد در رشته اي به عنوان رياضيات و کاربردها

 1391       پذيرش دانشجوي دکتري در گرايش جبر جابجايي و هندسه جبري

 1391       پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد در رشته آناليز عددي

 1392       پذيرش دانشجوي دکتري در توپولوژي (جبري) و مترويد (دکتراي جامع)

 1392       پذيرش دانشجوي دکتري در پرديس بين المللي در گرايش جبر

 هم اکنون گروه رياضي داراي 20 نفر هيأت علمي مي باشد که از اين تعداد 2 نفر استاد، 4 نفر دانشيارو بقيه استاديار مي باشند. 3 نفر از همکاران هيأت علمي گروه رياضي نيزبازنشسته شده اند.

فهرست تعداد دانشجويان فعال در رشته هاي مختلف تا پايان سال تحصيلی 94-93:

 الف)   تعداد دانشجويان کارشناسي در رشته رياضيات و کاربردها 320 نفر

 ب)     تعداد دانشجويان کارشناسي ارشد در رشته هاي مختلف جبر، آناليز، توپولوژي،هندسه، مترويد، آناليز عددي 247 نفر

 ج)      تعداد دانشجويان دکتري در گرايش هاي جبر، آناليز، توپولوژي جبري 29 نفر

 د)      تعداد دانشجويان کارشناسي ارشد مرکز آموزشهاي نيمه حضوري 89 نفر

 ه)      تعداد دانشجويان دکتري پرديس دانشگاهي 6 نفر

کنفرانس هاي برگزار شده:

 1380         سيزدهمين کنفرانس جبر

 1387        پنجمين کنفرانس هندسه و توپولوژي

 1388         آناليز مختلط

  1389        چهل و يکمين کنفرانس بين المللي رياضي ايران

تعداد کتاب و مقالات:

 الف)   تعداد مقالات ISI ارائه شده توسط اعضاي گروه رياضي128 مقاله

 ب)     تعداد مقالات علمي پژوهشي 114 مقاله

 ج)      تعداد کتب تأليفي توسط اعضاي گروه رياضي 12 جلد

 د)      تعداد ترجمه توسط اعضاي گروه رياضي 1 جلد

اساتيد محترم بازنشسته گروه رياضي :

دكتر ايوب بارسم ممقاني(رشته توپولوزي جبری)

دكتر علي اصغر وثوقي اسكويي (رشته هندسه)

دکتر محمد حسینی دولاما (رشته ریاضی کاربردی)

دكتر خير الله هوشيار قهرمانلو (رشته آمارواحتمال)

دكتر هوشنگ بهروش (رشته جبر)

دکتر فرضعلی ایزدی ( هندسه دیفرانسیل)

دکتر قدرت الله آزادی ( رشته متروئید)