امروز

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲

ز

 

مسئولین گروه

مدیریت گروه

دکتر حسين پیرخراطی

معاونت گروه

 دکتر مهدی بهیاری

آدرس پست الکترونیکی گروه زمین شناسی

Geology@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32755296

 

 دکتر مسعود حبیبی مهر 

مسئول آزمایشگاه چینه نگاری

داخلی 2124

m.habibimehr@urmia.ac.ir

آقای علی همتی

مسئول آزمایشگاه کانی شناسی

داخلی 2139

a.hemati@urmia.ac.ir

خانم کاملیا یزدانفر

مسئول آزمایشگاه فتوژئولوژی

k.yazdanfar@urmia.ac.ir