امروز

دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر شکوه اسمعیل بگی کرمانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری سیستماتیک گیاهی
شماره تلفن
دکتر یعقوب پاژنگ
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای بیوشیمی
شماره تلفن
داخلی 2229
دکتر فاطمه نژاد حبیب وش
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای زیست شناسی
شماره تلفن
دکتر احمد محمودی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری بیوسیستماتیک جانوری
شماره تلفن
دکتر کوروش آقایار
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فبزیک
مدرک تحصیلی
دکترای فيزيك گرايش نظري
شماره تلفن
داخلی 2076
دکترعلی آذربر
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
ریاضی
مدرک تحصیلی
دکترای ریاضی (آمار)
شماره تلفن
دکتر اصغر اسمعیلی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فبزیک
مدرک تحصیلی
دکترای فيزيك، گرايش حالت جامد
شماره تلفن
داخلی 2075
دکتر شیوا خضری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی جانوری
شماره تلفن
داخلی 2122
دكتر خسرو مبهوتي
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
فبزیک
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیک، گرایش اتمی و ملکولی
شماره تلفن
دکتر مهدی محمدزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری زيست شناسی سلولی و مولکولی - بيوفيزيک
شماره تلفن
داخلی 2121

Pages