امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

معرفی گروه زیست شناسی

 

 

 

 

  خانم فرناد  مسئول آزمایشگاه  n.farnad@urmia.ac.ir

 

خانم مینا محمدزاده مسئول آزمایشگاه
m.mohammadzadeh@urmia.ac.ir

2016

2015

2098

     کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 

          کارشناس آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی

         مدیر خانۀ حیوانات دانشکدۀ علوم

 
  خانم سکینه حیدری فر مسئول آزمایشگاه  
  آقای پیام قلی اوشاقی مسئول آزمایشگاه