امروز

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲

 

 

مسئولین گروه

 مدير گروه              

دکتر وحید نجاتی

 معاونت گروه

دکتر سیاوش حسینی

 مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه زیست شناسی

Biology@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32755295

 

     
خانم فرناد  مسئول آزمایشگاه  n.farnad@urmia.ac.ir

 

 

 

خانم مینا محمدزاده مسئول آزمایشگاه
m.mohammadzadeh@urmia.ac.ir