امروز

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲

 

 

 

كارشناسان محترم بازنشسته گروه فيزيك  

 

اساتيد محترم بازنشسته گروه فيزيك

آقاي مهندس مادريك مجنونيانس

 

 

 

دكتر محمدرضا بهفروز

آقاي مهندس تقي اوستان

 

 

 

دكتر محمود علومي

   

 

دكتر حسنقلي محمدي

   

 

مرحوم دكتر منوچهر شهريار افشار

   

 

مرحوم مهندس مصطفي پشتكوهي

   

 

مرحوم دكتر محمد طالبيان

   

 

دكتر محمد نقی آذرمنش

 

مسئولین گروه

 مدیریت گروه و استاد راهنماي تحصيلات تكميلي

دكتر کوروش آقایار

 معاونت گروه

دکتر بهنام محمدی

 مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه فیزیک

Physics@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32755292

 

 

آقای طهماسبی  مسئول آزمایشگاه  a.tahmasebi@urmia.ac.ir
آقای علی عبدی  مسئول آزمایشگاه  a.abdi@urmia.ac.ir
آقای رضا وحیدی  مسئول آزمایشگاه  r.vahidi@urmia.ac.ir
  آقای اسدی  مسئول آزمایشگاه  a.asadi@urmia.ac.ir