امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

معرفی گروه فیزیک

 

 

 

كارشناسان محترم بازنشسته گروه فيزيك  

 

اساتيد محترم بازنشسته گروه فيزيك

آقاي مهندس مادريك مجنونيانس

 

 

 

دكتر محمدرضا بهفروز

آقاي مهندس تقي اوستان

 

 

 

دكتر محمود علومي

   

 

دكتر حسنقلي محمدي

   

 

مرحوم دكتر منوچهر شهريار افشار

   

 

مرحوم مهندس مصطفي پشتكوهي

   

 

مرحوم دكتر محمد طالبيان

   

 

دكتر محمد نقی آذرمنش

 

 

 

آقای طهماسبی  مسئول آزمایشگاه  a.tahmasebi@urmia.ac.ir
آقای علی عبدی  مسئول آزمایشگاه  a.abdi@urmia.ac.ir
آقای رضا وحیدی  مسئول آزمایشگاه  r.vahidi@urmia.ac.ir
  آقای جمشید اسدی  مسئول آزمایشگاه  a.asadi@urmia.ac.ir