امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی گروه زیست شناسی

دکتر رشید جامعی
مرتبه علمی استاد
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکتری فیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن داخلی 2105
دکتر لطیفه پوراکبر
مرتبه علمی استاد
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکترای فیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن داخلی 2100
دکتر فاطمه رحمانی
مرتبه علمی استاد
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکترای بیوتکنولوژی
شماره تلفن داخلی 2117
دکتر ناصر عباسپور
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکتری علوم گیاهی ( فیزیولوژی گیاهی)
شماره تلفن داخلی 2108
دکتر جلیل خارا
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکتری فیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن داخلی 2107
دکتر سیاوش حسینی سرقین
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکتری فیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن داخلی 2102
دکتر وحید نجاتی
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکتری بافت جنین شناسی
شماره تلفن داخلی 2118
دکتر شیوا خضری
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکتری فیزیولوژی جانوری
شماره تلفن داخلی 2122
دکتر مهدی محمدزاده
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکتری زيست شناسی سلولی و مولکولی - بيوفيزيک
شماره تلفن داخلی 2121
دکتر فرح فرخی
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکترای علوم تشریحی
شماره تلفن داخلی2101

Pages