امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی گروه زیست شناسی

دکتر فرح فرخی
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکترای علوم تشریحی
شماره تلفن داخلی2101
دکتر یعقوب پاژنگ
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکترای بیوشیمی
شماره تلفن داخلی 2229
دکتر ابراهیم حسین نجدگرامی
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکتری علوم زیستی کاربردی
شماره تلفن داخلی 2119
دکتر شکوه اسمعیل بگی کرمانی
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکتری سیستماتیک گیاهی
شماره تلفن
دکتر فاطمه نژاد حبیب وش
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکترای زیست شناسی
شماره تلفن
دکتر احمد محمودی
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکتری بیوسیستماتیک جانوری
شماره تلفن
دکتر شیوا خضری
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی زیست شناسی
مدرک تحصیلی دکتری فیزیولوژی جانوری
شماره تلفن داخلی 2122

Pages