امروز

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی گروه زیست شناسی

دکتر شکوه اسمعیل بگی کرمانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری سیستماتیک گیاهی
شماره تلفن
دکتر فاطمه نژاد حبیب وش
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای زیست شناسی
شماره تلفن
دکتر احمد محمودی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری بیوسیستماتیک جانوری
شماره تلفن
دکتر سیاوش حسینی سرقین
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن
داخلی 2102
دکتر شیوا خضری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی جانوری
شماره تلفن
داخلی 2122
دکتر مهدی محمدزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری زيست شناسی سلولی و مولکولی - بيوفيزيک
شماره تلفن
داخلی 2121
دکتر یعقوب پاژنگ
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای بیوشیمی
شماره تلفن
داخلی 2229

Pages