امروز

دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

اعضای هیأت علمی گروه زیست شناسی

دکتر یعقوب پاژنگ
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای بیوشیمی
شماره تلفن
داخلی 2229
دکتر فرین بابائی بالدرلو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی جانوری
شماره تلفن
داخلی 2174
دکتر نیما شیخ بیگلو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای میکروبیولوژی (ویروس شناسی )
شماره تلفن
داخلی
دکتر شکوه اسمعیل بگی کرمانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری سیستماتیک گیاهی
شماره تلفن
دکتر فاطمه نژاد حبیب وش
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای زیست شناسی
شماره تلفن
دکتر احمد محمودی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری بیوسیستماتیک جانوری
شماره تلفن
دکتر سیاوش حسینی سرقین
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن
داخلی 2102

Pages