امروز

جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

اعضای هیأت علمی گروه زیست شناسی

دکتر فرین بابائی بالدرلو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی جانوری
شماره تلفن
داخلی 2174
دکتر نیما شیخ بیگلو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای میکروبیولوژی (ویروس شناسی )
شماره تلفن
داخلی
دکتر شکوه اسمعیل بگی کرمانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری سیستماتیک گیاهی
شماره تلفن
دکتر فاطمه نژاد حبیب وش
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکترای زیست شناسی
شماره تلفن
دکتر احمد محمودی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری بیوسیستماتیک جانوری
شماره تلفن
دکتر شیوا خضری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری فیزیولوژی جانوری
شماره تلفن
داخلی 2122
دکتر مهدی محمدزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
زیست شناسی
مدرک تحصیلی
دکتری زيست شناسی سلولی و مولکولی - بيوفيزيک
شماره تلفن
داخلی 2121

Pages