امروز

دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

کارکنان دانشکده

نام: ایوب طهماسبی
سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
تلفن: داخلی 2071
محل کار: فیزیک
نام: رقیه زینالی
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی 2008
محل کار: زیست شناسی
نام: مهندس بهزاد عسگری
سمت: مدیریت مرکز کامپیوتر دانشکده علوم
تلفن: 09143472409
محل کار: مرکز کامپیوتر دانشکده علوم
نام: حسن جباری
سمت: مسئول آمفی تاتر
تلفن: 2001
محل کار: دانشکده علوم
نام: غلامرضا پرویشی
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: 2162
محل کار: دانشکده علوم
نام: معصومه انوشه
سمت: مسئول کتابخانه
تلفن: داخلی 2170 و 2171
محل کار: کتابخانه دانشکده علوم
نام: سوسن فروع دین
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2010 و2110
محل کار: گروه زیست شناسی

Pages