امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

آمفی تاتر

تصویر اسلاید: 
متن روی اسلاید: 
آمفی تاتر دانشکده علوم
گروه آموزشی: 
دانشکده