امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

مراسم پایان تعمیرات اساسی کتابخانه دانشکده علوم و بهره برداری از آن

تصویر اسلاید: 
متن روی اسلاید: 
کتابخانه دانشکده علوم پس از تعمیرات
گروه آموزشی: 
دانشکده