امروز

جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

بدينوسيله از کليه دانشجويان دکتري درخواست

مي گردد گزارش پيشرفت تحصيلي شش ماهه اول

سال تحصيلي ۱۴۰۰ (از اول فروردين تا مهر) را

تکميل و حداکثر تا آخر آبان ماه به آموزش

دانشکده علوم ارسال نمايند.

آموزشدانشکده علوم