امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

اساتید بازنشسته گروه فیزیک

 آقای دکتر محمدرضا بهفروز  

 آقای دکتر محمود علومی  

 آقای دکتر محمد طالبیان  

 آقای دکتر محمدنقی آذرمنش  

آقای دکتر رسول خدابخش  

آقای دکتر حسنقلی محمدی    

 آقای مهندس مصطفی پشتکوهی

 آقای دکتر منوچهر شهریارافشار