امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

آزمایشگاه ژنتیک


نام دستگاه
Gel Documenation:     ساخت شرکت :Syngene بریتانیا      مدل:INGENIUS

دستگاه ژل داک که با نام های سیستم تصویر ژل،سیستم مستند سازی ژل ، یا ثبت تصویر ژل نیز شناخته می شود.این وسیله از دستگاههایی می باشد که از آن در آزمایشگاههای زیست ملکولی به منظور تصویر برداری و مستند سازی اسید نوکلئیک و پروتئین یا ژل های آگارز یا اتیدیوم بروماید استفاده می شود. رنگ کردن دستگاه ژل داک اغلب اوقات با اتیدیوم بروماید یا دیگر فلوفورها نظیر SYBR GREEN صورت می گیرد.به منظور مشخص سازی ویژگی های پروتئین ها ؛DNA و حتی ملکولهای کوچک می توان از ژل ها به منظور مشخص سازی یا آماده سازی ژل ها استفاده کرد و تصویر برداری و مستند سازی برای تمامی این کاربدها لازم می باشند.

 

این دستگاه می تواند مورد استفاده دانشجویان در رشته های بیو تکنولوژی، ژنتیک و زیست شناسی سلولی و ملکولی در دانشکده های علوم پایه ،کشاورزی،دامپزشکی و منابع طبیعی قرار بگیرد.