امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

آزمایشگاه ژنتیک

نام دستگاه: Themo cycler  ساخت شرکت: Appleied Biosystem  ساخت کشور آمریکا  مدل: Veti96wellrit

بطور کلی Polymerase Chain Reaction (PCR) به روش ازدیاد مقادیر جزیی DNA یا RNA با روش RT-PCR امکان پذیر است .قابلیت PCR در ازدیاد اسیدهای نوکلئیک موجود در نمونه مورد آزمایش ،موجب شناسایی سریع و اختصاصی نوع سلول یا میکروارگانیسم مورد نظر در نمونه مذکور می گردد که این ویژگی علاوه بر بکار گیری PCR در تشخیص آزمایشگاهی بیماریها،شناسایی انواع سلولها،آنرا به عنوان ابزاری مطمئن و حساس در زمینه پژوهش های علمی مطرح می سازد.

PCRیکی از جدیدترین تکنولوژی های آزمایشگاهی است که در تشخیص بیماریهای عفونی ،پزشکی قانونی و ناهنجاریهای ژنتیکی مورد استفاده و توجه قرار گرفته است.با استفاده از تکنیک حساس PCR، DNA  میکرو ارگانیسم هایی نظیر باسیل جذام و باسیل سل از نمونه های باستانی با قدمت بیش از 1000 سال را شناسایی و جدا کرد که نتایج حاصله گامی مهم در راه شناخت و مطالعه بیش از پیش تاریخچه علم پزشکی می باشد.

بطور کلی PCRکاربردهای نامحدودی در عرصه های مختلف زیست مولکولی دارد.علت اصلی این امر این است که DNA الگوی بکار رفته در PCR را می توان از منابع مختلف تامین کرده و مورد استفاده قرار داد.

 

این دستگاه می تواند مورد استفاده دانشجویان در رشته های بیو تکنولوژی، ژنتیک و زیست شناسی سلولی و ملکولی در دانشکده های علوم پایه ،کشاورزی،دامپزشکی و منابع طبیعی قرار بگیرد.