امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

مدیریت اینترنت مصرفی سهمیه ماهانه

جهت مدیریت  سهمیه ماهانه اینترنت به آدرس سایت ذیل مراجعه فرمایید

http://gate1.urmia.ac.ir

  نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید

بر روی تب  Internet Usage کلیک نمایید

 در این قسمت اینترنت مصرف شده و باقیمانده قابل مشاهده است

 

مرکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده علوم