امروز

دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱

اعضای هیأت علمی گروه نانو فناوری

دكتر مهدی محمودیان
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکتری
شماره تلفن
دكتر سجاد کشی پور
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکترای شیمی آلی
شماره تلفن
داخلی
دکتر اصغر زمانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن
دكتر نسرین شادجو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکتری
شماره تلفن
دكتر فاطمه آهور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکتری
شماره تلفن
دكتر اسماعیل حبیبی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکتری
شماره تلفن
دکتر پانته آ اورنگ
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکتری
شماره تلفن