امروز

جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

اعضای هیأت علمی گروه ریاضی

دکتر سلمان بابایی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
ریاضی
مدرک تحصیلی
دکترای آمار
شماره تلفن

Pages