امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی گروه ریاضی

دکتر سعید استادباشی
مرتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی ریاضی
مدرک تحصیلی دکترای آنالیز
شماره تلفن 2246
دکترعلی آذربر
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی
مدرک تحصیلی دکترای ریاضی (آمار)
شماره تلفن
دکتر حسین غلامی
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی
مدرک تحصیلی دکترای آمار
شماره تلفن داخلی 2243
دکتر محمد علی ابوالفتحی
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی
مدرک تحصیلی دکترای آنالیز
شماره تلفن داخلی 2245
دکتر جواد شکری
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی
مدرک تحصیلی دکترای آنالیز
شماره تلفن داخلی 2245
دکتر خلیل شهبازپور
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی
مدرک تحصیلی دکترای جبر
شماره تلفن داخلی 2240
دکتر زهرا اوروجی
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی
مدرک تحصیلی دکترای آنالیز
شماره تلفن داخلی 2236
دکتر حبیب اذانچیلر
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی دانشکده, ریاضی
مدرک تحصیلی دکترای متروید
شماره تلفن داخلی 2237
دکتر سلمان بابایی
مرتبه علمی استادیار
گروه آموزشی ریاضی
مدرک تحصیلی دکترای آمار
شماره تلفن

Pages