امروز

شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جلسات دفاع پایان نامه

بررسی تاثیر استرس نور فرابنفشC ,B و شوری برپارامترهای بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و آنالیز رشد ریزجلبک دونالیلا سالینا (Dunaliella salina)
برهمکنش تلقیح ریزوبیوم و قارچ میکوریز آربوسکولار بر صفات فیزیولوژیکی، آناتومیکی و بیوشیمیایی گیاه سویا (Glycine max L.) تحت سمیت مس
بررسی ساختار همریختی ها و انشقاق ها روی فضاهای نرم دار
شبیه سازی و مطالعه تابع پاسخ آشکارسازهای سو سوزن و تبدیل طیف های خروجی آشکار سازها به داده های دزیمتری با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی