امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

طی مراسمی انتخابات اعضای هییت ممیزه دانشکده علوم در تاریخ 26/8/93 برگزار گردید و اعضاء هییت علمی با شرکت اکثریت نفرات ذیل را انتخاب نمودند.1- آقای دکتر جبار خلفی2- آقای دکتر هوشنگ بهروش3- آقای دکتر علی سرباز جانفدا