امروز

پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸


ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740             (044)

دفتر ریاست 32776707

داخلی ریاست دانشکده علوم  2231

داخلی معاونت پژوهشی دانشکده 2213

داخلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده 2152

ارتباط مستقیم با شماره های داخلی دانشگاه 3194

نمابر دانشکده 32753172

کارپردازی 32755291

گروه فیزیک 32755292

گروه ریاضی 32755293

گروه زیست شناسی 32755295

گروه زمین شناسی 32755296

محل دانشگاه ارومیه پردیس نازلو در Google Map