ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740       32776707       (044)

داخلی ریاست دانشکده علوم  2231

داخلی معاونت پژوهشی دانشکده 2213

داخلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده 2152

ارتباط مستقیم با شماره های داخلی دانشگاه 3194

نمابر دانشکده 32753172