امروز

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

کارکنان دانشکده

نام: مهندس بهزاد عسگری
سمت: مدیریت مرکز کامپیوتر دانشکده علوم
تلفن: 09143472409
محل کار: مرکز کامپیوتر دانشکده علوم
نام: دکتر مسعود حبیبی مهر
سمت: کارشناس آزمایشگاه چینه نگاری
تلفن: داخلی 2124
محل کار: گروه زمین شناسی
نام: حسن جباری
سمت: مسئول آمفی تاتر
تلفن: 2001
محل کار: دانشکده علوم
نام: غلامرضا پرویشی
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: 0
محل کار: دانشکده علوم
نام: حجت پیربداغی
سمت: کارشناس پژوهش
تلفن: 0
محل کار: دانشکده علوم
نام: اکبر تقی نژاد
سمت: مسئول دفتر و دبیرخانه
تلفن: 0
محل کار: دانشکده علوم
نام: کاملیا یزدانفر
سمت: کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی
تلفن: داخلی 2129
محل کار: زمین شناسی
نام: شاه نور عشقی
سمت: کارشناس زیست شناسی
تلفن: داخلی
محل کار: زیست شناسی
نام: جمشید اسدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه ابر رسانا
تلفن: داخلی2082
محل کار: فیزیک
نام: مینا محمد زاده
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی
محل کار: زیست شناسی

Pages