کارکنان دانشکده

نام: جمشید اسدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه ابر رسانا
تلفن: داخلی2082
محل کار: فیزیک
نام: رضا صمدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه شیمی
تلفن: داخلی
محل کار: شیمی
نام: مینا محمد زاده
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی
محل کار: زیست شناسی
نام: صونا روزگاری
سمت: مسئول دفتر ریاضی و فیزیک
تلفن: داخلی 2137 و2053
محل کار: ریاضی و فیزیک
نام: رضا وحیدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه فیزیک
تلفن: داخلی2041
محل کار: فیزیک
نام: علی همتی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2139
محل کار: زمین شناسی
نام: علی تراشی
سمت: کارشناس آزمایشگاه شیمی
تلفن: داخلی 2019
محل کار: شیمی
نام: ندا فرناد
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی 2013
محل کار: زیست شناسی
نام: لیدا محمد قلی زاده
سمت: کارشناس آزمایشگاه زیست شناسی
تلفن: داخلی2010
محل کار: زیست شناسی
نام: مهناز حسینی ترکمانی
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: داخلی2150
محل کار: اداری آموزش

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:78  این هفته:3470  این ماه:14420  امسال:211274