امروز

شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی گروه نانو فناوری

دکتر اصغر زمانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن
دكتر مهدی محمودیان
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکتری
شماره تلفن
دكتر نسرین شادجو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکتری
شماره تلفن
دكتر فاطمه آهور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکتری
شماره تلفن
دكتر اسماعیل حبیبی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکتری
شماره تلفن
دكتر سجاد کشی پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
نانو فناوری
مدرک تحصیلی
دکتری
شماره تلفن