فضای داخلی دانشکده علوم
آمفی تاتر دانشکده علوم
دانشکده علوم
کتابخانه دانشکده علوم پس از تعمیرات
اتاق شورای دانشکده علوم
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده علوم
برگزاری کارگاه ریاضیات مالی در دانشگاه ارومیه
دانشکده علوم
دانشکده علوم
دانشکده علوم