امروز

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
ورودی دانشکده علوم
دانشکده علوم پایه دانشگاه ارومیه

گروه نانوتکنولوژی

مدیر گروه
دکتر اصغر زمانی
دکتری شیمی آلی
مرتبه علمی:
استادیار
a.zamani@urmia.ac.ir
معاون گروه
دكتر مهدی محمودیان
دکتری
مرتبه علمی:
استادیار
m.mahmoudian@urmia.ac.ir

نفرات برتر گروه

براهيم پورمرادكندي-سالار
ارشد نانو فيزيك
معدل 19.66- 11 واحد
اسدي راد-شيوا
ارشد نانو شيمي
معدل 19.88 - 12 واحد