امروز

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸
ورودی دانشکده علوم
دانشکده علوم پایه دانشگاه ارومیه

گروه نانوتکنولوژی

مدیر گروه
دکتر اصغر زمانی
دکتری شیمی آلی
مرتبه علمی:
استادیار
a.zamani@urmia.ac.ir
معاون گروه
دكتر مهدی محمودیان
دکتری
مرتبه علمی:
استادیار
m.mahmoudian@urmia.ac.ir