امروز

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

به پاس بزرگداشت روز معلم و ارج نهادن به مقام شامخ همکاران بازنشسته گروه ریاضی درهفته معلم  از سوی گروه ریاضی مهمانی ترتیب داده شد که در این مهمانی لوح هایی به رسم قدردانی و یادبود به همراه دسته گلهایی به همکاران عزیز بازنشسته تقدیم شد