امروز

جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
تنظیمات اینترنت دانشگاه ارومیه
 
1-  ابتدا وارد control panel شوید .
 
2-  سپس Internet options  در Connections  در Lan settings  آدرس Proxy: 10.114.7.7 و Port: 80  را وارد نمایید .
 
3-  پس از اجرای Internet Explorer  یا هر Browser  دیگری username , password خود را با رعایت موارد زیر وارد نمایید.
 
  دانشجویان دکتری                                             
                                username : نام خانوادگی.حرف اول نام @urmia.ac.ir                 
 
                  
 دانشجویان ارشد     
روزانه   username :aشماره دانشجویی@urmia.ac.ir                           
                  
 
دانشجویان ارشد ورودی سال 95     
روزانه   username : شماره دانشجویی@urmia.ac.ir                           
 
 
   دانشجویان کارشناسی    

روزانه   username :aشماره دانشجویی@urmia.ac.ir                          

 

      دانشجویان کارشناسی ورودی سال 95  

روزانه   username : شماره دانشجویی@urmia.ac.ir                           
 
     
 
تهیه و تنظیم : مهندس بهزاد عسگری