امروز

پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

رشته تحصیلی

برنامه هفتگی

برنامه امتحانی

کارشناسی زیست شناسی کلیه گرایش ها
کارشناسی ارشد زیست شناسی کلیه گرایش ها

 

رشته تحصیلی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

کارشناسی زيست شناسي (علوم گیاهی) 

کارشناسی زيست شناسي (علوم جانوري) 

کارشناسی ارشد زيست شناسي سيستماتيک اکولوژي

کارشناسی ارشد زيست شناسي (علوم گياهي) فيزيولوژي‌ گياهي

کارشناسی ارشد زيست شناسي (علوم جانوري) فيزيولوژي جانوري

کارشناسی ارشد زيست شناسي  بافت شناسي و جنين شناسي

کارشناسی ارشد زيست شناسي – بيوشيمي

کارشناسی ارشد زيست شناسي - سلولي و مولکولي

دکترای فيزيولوژي گياهي