امروز

پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

 

رشته تحصیلی

برنامه هفتگی

برنامه امتحانی

کارشناسی ریاضی کلیه گرایش ها
کارشناسی ارشد ریاضی کلیه گرایش ها
 
رشته تحصیلی دروس دوره دروس پیشنهادی نیمسال آتی

كارشناسي رياضيات  و کاربردها

كارشناسي ارشد گرایش جبر

كارشناسي ارشد گرایش آناليز ریاضی

كارشناسي ارشد گرایش توپولوژي

كارشناسي ارشد گرایش مترويد

كارشناسي ارشد گرایش هندسه

كارشناسي ارشد گرایش آناليز عددي

دکتراي گرایش آناليز (زمینه آنالیز مختلط و آنالیز تابعی )

دکترای گرایش جبر (زمینه گروه های متناهی و جبر جابجايي)

دکترای گرایش توپولوژی (زمینه توپولوژی جبری)

دکترای  گرايش هندسه(زمینه هندسه فینسلر و هندسه خم های بیضوی)