امروز

پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

رشته تحصیلی

برنامه هفتگی

برنامه امتحانی

کارشناسی فیزیک کلیه گرایش ها
کارشناسی ارشد فیزیک کلیه گرایش ها
 
 

رشته تحصیلی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي فيزيك  - هسته‌اي

كارشناسي فيزيك -اتمي

كارشناسي فيزيك - حالت جامد

كارشناسي فيزيک - نظري

كارشناسي ارشد فيزيك حالت جامد

كارشناسي ارشد فيزيك - نظري

كارشناسي ارشد فيزيك اتمي و مولکولي

كارشناسي ارشد فيزيك - حالت هسته اي

كارشناسي ارشد علوم فناوري نانو- نانو فيزيک

دکترای فيزيك اتمي مولكولي

دکترای فيزيك هسته اي

دکترای فيزيك حالت جامد

دکترای فيزيک - نظري