امروز

پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

 

رشته تحصیلی

برنامه هفتگی

برنامه امتحانی

کارشناسی زمین شناسی کلیه گرایش ها
کارشناسی ارشد زمین شناسی کلیه گرایش ها

 

رشته تحصیلی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

كارشناسي زمين شناسي

كارشناسي ارشد زمين شناسي اقتصادي

كارشناسي ارشد زمین شناسی چينه شناسي و فسيل شناسي

كارشناسي ارشد زمين شناسي -پترولوژي -ارشد

كارشناسي ارشد زمين شناسي زيست محيطي

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک - زلزله شناسی

كارشناسي ارشد ژئوفيزيک - لرزه شناسي

كارشناسي ارشد زمين شناسي - تکتونيک

كارشناسي ارشد چينه نگاري و ديرينه شناسي

دکترای زمين شناسي - اقتصادي