امروز

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

 

رشته تحصیلی

برنامه هفتگی

برنامه امتحانی

کارشناسی شیمی کلیه گرایش ها
کارشناسی ارشد شیمی کلیه گرایش ها

 

رشته تحصیلی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

کارشناسی شيمي محض

کارشناسی شيمي ‌كاربردي

کارشناسی ارشد شيمي آلي

کارشناسی ارشد شيمي تجزيه

کارشناسی ارشد شيمي معدني

کارشناسی ارشد شيمي‌فيزيك‌

کارشناسی ارشد شيمي كاربردي

کارشناسی ارشد علوم و فناوري نانوشيمي

دکترای شيمي آلي

دکترای شيمي تجزيه