اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی

نام: دکتر رضا حيدري
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری بیوشیمی
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن: داخلی 2011
نام: دکتر صمد زارع
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن: داخلی 2106
نام: دکتر وحید نجاتی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری بافت جنین شناسی
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن: داخلی 2118
نام: دکتر لطیفه پوراکبر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن: داخلی 2100
نام: دکتر فاطمه رحمانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیوتکنولوژی
شماره تلفن: داخلی 2117
نام: دکتر فرح فرخی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم تشریحی
شماره تلفن: داخلی2101
نام: دکتر رشید جامعی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن: داخلی 2105
نام: دکتر ناصر عباسپور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم گیاهی ( فیزیولوژی گیاهی)
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن: داخلی 2108
نام: دکتر جلیل خارا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن: داخلی 2107
نام: دکتر نیما شیخ بیگلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی (ویروس شناسی )
گروه آموزشی: زیست شناسی

n.baygloo@urmia.ac.ir

شماره تلفن: داخلی

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:86  این هفته:3722  این ماه:14056  امسال:236460