امروز

پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی

نام: دکتر ابراهیم حسین نجدگرامی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم زیستی کاربردی
گروه آموزشی: زیست شناسی
e.gerami@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.gerami
شماره تلفن: داخلی 2119
نام: دکتر فرح فرخی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم تشریحی
گروه آموزشی: زیست شناسی
f.farokhi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.farokhi
شماره تلفن: داخلی2101
نام: دکتر رشید جامعی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
r.jamei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.jamei
شماره تلفن: داخلی 2105
نام: دکتر ناصر عباسپور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم گیاهی ( فیزیولوژی گیاهی)
گروه آموزشی: زیست شناسی
n.abbaspour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.abbaspour
شماره تلفن: داخلی 2108
نام: دکتر جلیل خارا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
j.khara@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.khara
شماره تلفن: داخلی 2107
نام: دکتر وحید نجاتی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری بافت جنین شناسی
گروه آموزشی: زیست شناسی
v.nejati@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.nejati
شماره تلفن: داخلی 2118
نام: دکتر لطیفه پوراکبر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
l.pourakbar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/l.pourakbar
شماره تلفن: داخلی 2100
نام: دکتر فاطمه رحمانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیوتکنولوژی
گروه آموزشی: زیست شناسی
f.rahmani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.rahmani
شماره تلفن: داخلی 2117
نام: دکتر نیما شیخ بیگلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی (ویروس شناسی )
گروه آموزشی: زیست شناسی
n.baygloo@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.baygloo
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر شیوا خضری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی
sh.khezri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.khezri
شماره تلفن: داخلی 2122

Pages