امروز

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه زمین شناسی

نام: دكتر صمد عليپور
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - ژئوشيمی
گروه آموزشی: زمین شناسی
s.alipour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.alipour
شماره تلفن: داخلی
نام: دكتر حسين پيرخراطي
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی زیست محیطی
گروه آموزشی: دانشکده, زمین شناسی
h.pirkharrati@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.pirkharrati
شماره تلفن: داخلی 2140
نام: دکتر منیر مجرد
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - پترولوژی
گروه آموزشی: زمین شناسی
m.modjarrad@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=257&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی 2129
نام: دکتر علی عابدینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: زمین شناسی
a.abedini@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.abedini
شماره تلفن: داخلی 2134
نام: دکتر عبد الناصر فضل نیا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دكتري زمين شناسي - پترولوژي
گروه آموزشی: زمین شناسی
a.fazlnia@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.fazlnia
شماره تلفن: داخلی 2135
نام: دکتر علی اصغر ثیابقدسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی
گروه آموزشی: زمین شناسی
a.siabeghodsy@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.siabeghodsy
شماره تلفن: داخلی 2124
نام: دکتر رامین نیکروز
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای ژئوفیزیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
r.nikrouz@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.nikrouz
شماره تلفن: 2171
نام: دکتر معصومه آهنگری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای استادیار
گروه آموزشی: زمین شناسی
m.ahangari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ahangari
شماره تلفن: 0
نام: دکتر یوسف رحیم سوری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: زمین شناسی
y.rahimsouri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.rahimsouri
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر اکرم علیزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - تکتونیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
ak.alizadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ak.alizadeh
شماره تلفن: داخلی2125

Pages