امروز

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه ریاضی

نام: دکتر هوشنگ بهروش
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
گروه آموزشی: ریاضی
h.behravesh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.behravesh
شماره تلفن: داخلی 2241
نام: دکتر رسول آقالاری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
r.aghalary@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.aghalary
شماره تلفن: داخلی 2238
نام: دکتر علی عبادیان
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی
گروه آموزشی: ریاضی
a.ebadian@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.ebadian
شماره تلفن:
نام: دکتر محمدعلی اسدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای توپولوژی
گروه آموزشی: ریاضی
m.asadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.asadi
شماره تلفن: داخلی 2242
نام: دکتر علی سرباز جانفدا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای توپولوژی جبری
گروه آموزشی: ریاضی
a.sjanfada@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.sjanfada
شماره تلفن: داخلی 2239
نام: دکتر فرضعلی ایزدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای هندسه
گروه آموزشی: ریاضی
f.izadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.izadi
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر رضا سزیده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
گروه آموزشی: ریاضی
r.sazeedeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.sazeedeh
شماره تلفن: داخلی 2230
نام: دکتر سعید سهرابی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
گروه آموزشی: ریاضی
s.sohrabi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.sohrabi
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر بهمن رضایی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای هندسه
گروه آموزشی: ریاضی
b.rezaei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.rezaei
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محسن قاسمی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
گروه آموزشی: ریاضی
m.ghasemi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghasemi
شماره تلفن: داخلی 2247

Pages