اعضای هیات علمی گروه فیزیک

نام: دکتر رسول خدابخش
مرتبه علمی: اسناد
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش هسته ای
شماره تلفن: داخلی 2087
نام: دکتر حسن صدقی
مرتبه علمی: اسناد
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش حالت جامد
شماره تلفن: داخلی 2082
نام: دکتر مهدی امنیت طلب
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: فیزیک، گرایش اتمي مولكولي، شاخه اپتیک كوانتومي
شماره تلفن: داخلی 2088
نام: دکتر اکبر جعفری
مرتبه علمی: دانشيار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش اتمی و مولکولی
شماره تلفن: داخلی 2084
نام: دكتر سيد مقصود گلزان
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: فيزيك، گرايش حالت جامد
شماره تلفن: داخلی 2081
نام: دکتر هادی گودرزی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش نظری
شماره تلفن: داخلی 2085
نام: دکتر آرش ثباتيان
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش اتمي مولكولي، شاخه اپتیک
شماره تلفن: داخلی 2089
نام: دکتر محمد تقی احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسي برق
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر گلشاد خیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک حالت جامد
شماره تلفن: داخلی
نام: دكتر خسرو مبهوتي
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک، گرایش اتمی و ملکولی
شماره تلفن:

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:311  این هفته:7528  این ماه:30589  امسال:239575