امروز

پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

اعضای هیات علمی گروه فیزیک

نام: دکتر حسن صدقی
مرتبه علمی: اسناد
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش حالت جامد
گروه آموزشی: فبزیک
h.sedghi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.sedghi
شماره تلفن: داخلی 2082
نام: دكتر سيد مقصود گلزان
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: فيزيك، گرايش حالت جامد
گروه آموزشی: فبزیک
m.golzan@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.golzan
شماره تلفن: داخلی 2081
نام: دکتر مهدی امنیت طلب
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: فیزیک، گرایش اتمي مولكولي، شاخه اپتیک كوانتومي
گروه آموزشی: دانشکده, فبزیک
m.amniat-talab@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.amniat-talab
شماره تلفن: 2088
نام: دکتر هادی گودرزی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش نظری
گروه آموزشی: فبزیک
h.goudarzi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.goudarzi
شماره تلفن: داخلی 2085
نام: دکتر اکبر جعفری
مرتبه علمی: دانشيار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش اتمی و مولکولی
گروه آموزشی: فبزیک
a.jafari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.jafari
شماره تلفن: داخلی 2084
نام: دکتر آرش ثباتيان
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش اتمي مولكولي، شاخه اپتیک
گروه آموزشی: فبزیک
a.sabatyan@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.sabatyan
شماره تلفن: داخلی 2089
نام: دکتر محمد تقی احمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسي برق
گروه آموزشی: فبزیک
mt.ahmadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mt.ahmadi
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر رحیم نادر علی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتراي فيزيك، گرايش اتمي و مولكولي
گروه آموزشی: فبزیک
r.naderali@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.naderali
شماره تلفن: داخلی 2083
نام: دکتر کوروش آقایار
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فيزيك گرايش نظري
گروه آموزشی: فبزیک
k.aghayar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.aghayar
شماره تلفن: داخلی 2076
نام: دکتر اصغر اسمعیلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فيزيك، گرايش حالت جامد
گروه آموزشی: فبزیک
a.esmaeili@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.esmaeili
شماره تلفن: داخلی 2075

Pages