امروز

سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر رسول خدابخش
مرتبه علمی: اسناد
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش هسته ای
گروه آموزشی: فبزیک
r.khodabakhsh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.khodabakhsh
شماره تلفن: داخلی 2087
نام: دکتر حسن صدقی
مرتبه علمی: اسناد
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش حالت جامد
گروه آموزشی: فبزیک
h.sedghi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.sedghi
شماره تلفن: داخلی 2082
نام: دکتر هوشنگ بهروش
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
گروه آموزشی: ریاضی
h.behravesh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.behravesh
شماره تلفن: داخلی 2241
نام: دكتر سيد مقصود گلزان
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: فيزيك، گرايش حالت جامد
گروه آموزشی: فبزیک
m.golzan@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.golzan
شماره تلفن: داخلی 2081
نام: دکتر رسول آقالاری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
r.aghalary@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.aghalary
شماره تلفن: داخلی 2238
نام: دکتر مهدی امنیت طلب
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: فیزیک، گرایش اتمي مولكولي، شاخه اپتیک كوانتومي
گروه آموزشی: دانشکده, فبزیک
m.amniat-talab@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.amniat-talab
شماره تلفن: 2088
نام: دکتر هادی گودرزی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش نظری
گروه آموزشی: فبزیک
h.goudarzi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.goudarzi
شماره تلفن: داخلی 2085
نام: دکتر رضا حيدري
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری بیوشیمی
گروه آموزشی: زیست شناسی
r.heidari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.heidari
شماره تلفن: داخلی 2011
نام: دكتر صمد عليپور
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - ژئوشيمی
گروه آموزشی: زمین شناسی
s.alipour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.alipour
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر صمد زارع
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی
s.zare@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.zare
شماره تلفن: داخلی 2106

Pages