اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی

نام: دکتر یعقوب پاژنگ
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی
گروه آموزشی: زیست شناسی
y.pazhang@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.pazhang
شماره تلفن: داخلی 2229
نام: دکتر ابراهیم حسین نجدگرامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم زیستی کاربردی -آبزیان
گروه آموزشی: زیست شناسی
e.gerami@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.gerami
شماره تلفن: داخلی 2119
نام: دکتر فرین بابائی بالدرلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی
f.babaei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.babaei
شماره تلفن: داخلی 2174
نام: دکتر سیاوش حسینی سرقین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
s.hosseini@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hosseini
شماره تلفن: داخلی 2102
نام: دکتر شیوا خضری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی
sh.khezri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.khezri
شماره تلفن: داخلی 2122
نام: دکتر مهدی محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زيست شناسی سلولی و مولکولی - بيوفيزيک
گروه آموزشی: زیست شناسی
m.mohamadzade@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mohamadzade
شماره تلفن: داخلی 2121

Pages