اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی

نام: دکتر سیاوش حسینی سرقین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
شماره تلفن: داخلی 2102
نام: دکتر شیوا خضری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
شماره تلفن: داخلی 2122
نام: دکتر مهدی محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زيست شناسی سلولی و مولکولی - بيوفيزيک
شماره تلفن: داخلی 2121
نام: دکتر سمانه تربتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زیست شناسی (فیزیولوژی گیاهی)
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن: داخلی 2103
نام: دکتر یعقوب پاژنگ
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی
شماره تلفن: داخلی 2229
نام: دکتر ابراهیم حسین نجدگرامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم زیستی کاربردی -آبزیان
شماره تلفن: داخلی 2119
نام: دکتر فرین بابائی بالدرلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن: داخلی 2174
نام: دکتر سمانه تربتی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای زیست شناسی
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن:

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:660  این هفته:8391  این ماه:31113  امسال:231036