امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه ریاضی

نام: دکتر خلیل شهبازپور
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
گروه آموزشی: ریاضی
kh.shahbazpoor@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.shahbazpoor
شماره تلفن: داخلی 2240

Pages