امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی گروه ریاضی

نام: دکتر سعید شمس
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
s.shams@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.shams
شماره تلفن: داخلی 2138
نام: دکتر پرویز دارانیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
گروه آموزشی: ریاضی
p.darania@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.darania
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر جواد شکری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
j.shokri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.shokri
شماره تلفن: داخلی 2245
نام: دکتر محمد علی ابوالفتحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
m.abolfathi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.abolfathi
شماره تلفن: داخلی 2245
نام: دکتر غلامحسین غلامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آمار
گروه آموزشی: ریاضی
gh.gholami@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/gh.gholami
شماره تلفن: داخلی 2243
نام: دکتر اسماعیل نجفی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
گروه آموزشی: ریاضی
e.najafi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.najafi
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سعید پیش بین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
گروه آموزشی: ریاضی
s.pishbin@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.pishbin
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر زهرا اوروجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
z.orouji@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/z.orouji
شماره تلفن: داخلی 2236
نام: دکتر سعید استادباشی کفاشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
s.ostadbashi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.ostadbashi
شماره تلفن: 2246
نام: دکتر قدرت اله آزادی کهنه شهری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای ﻣﺘﺮوﻳﺪ
گروه آموزشی: ریاضی
g.azadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.azadi
شماره تلفن: 2244

Pages