اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر فرین بابائی بالدرلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن: داخلی 2174
نام: دکتر زهرا مردانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی معدنی
شماره تلفن: داخلی 2136
نام: دکتر کوروش آقایار
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فيزيك گرايش نظري
شماره تلفن: داخلی 2076
نام: دکتر مسعود فرجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی فیزیک
شماره تلفن: داخلی 2136
نام: دکتر سید علی حسینی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی کاربردی
شماره تلفن: داخلی 2026
نام: دکتر اصغر اسمعیلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فيزيك، گرايش حالت جامد
شماره تلفن: داخلی 2075
نام: اسماعیل حبیبی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه (الکتروشیمی)
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:
نام: دکتر شیوا خضری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
شماره تلفن: داخلی 2122
نام: دکتر عليرضا دادرس
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی معدنی
شماره تلفن: داخلی 2028
نام: سجاد کشی پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی آلی
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:89  این هفته:3301  این ماه:16565  امسال:238800