اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر یعقوب پاژنگ
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی
گروه آموزشی: زیست شناسی
y.pazhang@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.pazhang
شماره تلفن: داخلی 2229
نام: دکتر مهدی محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زيست شناسی سلولی و مولکولی - بيوفيزيک
گروه آموزشی: زیست شناسی
m.mohamadzade@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mohamadzade
شماره تلفن: داخلی 2121
نام: دکتر مهدی بهیاری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تکتونیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
m.behyari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.behyari
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر یوسف رحیم سوری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: زمین شناسی
y.rahimsouri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.rahimsouri
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر ابراهیم حسین نجدگرامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم زیستی کاربردی -آبزیان
گروه آموزشی: زیست شناسی
e.gerami@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.gerami
شماره تلفن: داخلی 2119
نام: دکتر خلیل شهبازپور
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
گروه آموزشی: ریاضی
kh.shahbazpoor@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.shahbazpoor
شماره تلفن: داخلی 2240

Pages